Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr IV/112/2016
Zarządzenie Nr IV/112/2016
15.07.2016 więcej
Zarządzenie Nr IV/170/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2015 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
20.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr IV/169/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie: planu finansowego zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
07.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr IV/168/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie: wprowadzenia Zasad sprawowania nadzoru
właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami z udziałem
Miasta Jasła.
07.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr IV/167/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie: rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań
własnych Miasta Jasła w 2016 r. z zakresu pomocy społecznej
oraz z zakresu wspierania rodziny, które mogą być dotowane z
budżetu Miasta Jasła
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr IV/166/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie: powołania komisji od oceny wniosków o udzielenie
dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia o charakterze
sportowym w 2016 r.
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr IV/165/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2015 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
04.01.2016 więcej
Zarządzenie Nr IV/164/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie planu kontroli podatkowych na I półrocze 2016 r.
28.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr IV/163/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2015 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
28.12.2015 więcej
Zarządzenie Nr IV/162/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2015 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
28.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się